Knowledgebase
ARIT RMUTL > RMUTL IT CARE > Knowledgebase

Search help:


» Articles in this category:

 
การตั้งค่าการแชร์ปริ้นท์เตอร์ Article rated 5.0/5.0
การตั้งค่าการแชร์ปริ้นท์เตอร์ สำหรับ windows 10
คู่มือการใช้งาน TeamViewer Article rated 5.0/5.0
คู่มือแนะนำการดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานของโปรแกรม TeamViewer
วิธีถอนการติดตั้ง Office 365 Article rated 5.0/5.0
ดาวน์โหลดชุดถอนการติดตั้งจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ https://support.office.com/en-us/article/uninstall-office-...
Blue Screen of Death Code Article rated 5.0/5.0
คำอธิบายของการเกิด Blue Screen
ติดตั้ง IE 8 แทน IE9 Article rated 5.0/5.0
ขอให้ทางศูนย์คอมฯ ช่วยติดตั้ง IE8หรือIE7 แทน IE9 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานของ...
คู่มือการใช้งาน Article rated 5.0/5.0
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั...
KMS Windows7 Article rated 5.0/5.0
ชุดรหัส KMS สำหรับ Windows 7 ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ คลิ๊กขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก run as adm...
ลิงค์ติดตั้ง Antivirus Article rated 5.0/5.0
ลิงค์ติดตั้ง Antivirus สามารถติดตั้งได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน มทร.ล้...
ไม่สามารถเปิด PDF ได้ / Excel ช้า Article not rated yet
-ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ไดเลย มันขึ้น Fatal Error /Acrobat failed to load its Core DLL , และ พิมพ์ Excel ตอบสนอง...
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานผ่านผริ้นเตอร์ได้ Article not rated yet
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานผ่านผริ้นเตอร์ได้ ทั้งที่เพิ่งจะเชื่อมต่ออาทิต...
ปริ้นระบบ ERP ไม่ออก Article not rated yet
ปริ้นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และใบยืมเงิน ในระบบ ERP ไม่ออกมอบ อนุสรณ์ ประสาน...
แก้ไข ซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด Article not rated yet
แก้ไข ซ่อมแซม ระบบเซิฟเวอร์กล้องวงจรปิดมอบอนุสรณ์ตรวจสอบและรายงานผล --...
เครื่องสแกนไม่สามารถทำงานได้ Article not rated yet
เครื่องสแกนไม่สามารถทำงานได้มอบธนพงศ์พันธ์ดำเนินการ ----------------------------------------------...
หน้าจอเป็นสีขาว Article not rated yet
เวลาใช้งานไปสักพัก หน้าจอจะหาย เป็นภาพสีขาวมอบอนุสรณ์ดำเนินการ -----------------...
ฐานข้อมูล TCDC เข้าไม่ได้ Article not rated yet
มีการลง window คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นใหม่ทำให้ฐานข้อมูล TCDC ไม่สามารถเข้...
 

» Top Knowledgebase articles:
 
» Latest Knowledgebase articles:
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid