ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร


ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ที่ http://download.rmutl.ac.th
ระเบียบการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสิทธิ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามรายการได้อย่างถูกต้อง
2. บุคลากร สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ กลุ่มระบบปฏิบัติการ และกลุ่มแอพพลิเคชัน ที่เป็นสำหรับเครื่องลูกข่าย เท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องแม่ข่าย ต้องใช้กับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเท่านั้น
4. ห้ามนำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นอื่นใด
5. ห้ามนำซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือกิจการส่วนตัว o การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ 4 และข้อ 5 มีความผิดฐานลักทรัพย์
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างน้อย วินโดว์Starter Kit ขึ้นไป ในกรณีที่มีระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้ว สามารถอัพเดทได้ทันที

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบดาวน์โหลด http://download.rmutl.ac.th

คำหลัก: ดาวน์โหลด
แก้ไขล่าสุด:
2014-11-17 02:55
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.4
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 4.33 (6 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก