Logo Image
แบบสำรวจความพึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภาพรวมของการแก้ไขปัญหา

คุณภาพในการแก้ไขปัญหาของเเจ้าหน้าที่ เช่น รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

การดำเนินการเป็นไปตามลำดับความสำคัญของปัญหา (ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนดความสำคัญ) ดังนี้

ความสำคัญต่ำ : ตอบสนองภายใน 2 ชั่วโมง แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 6 ชั่วโมง

ความสำคัญปานกลาง : ตอบสนองภายใน 1 ชั่วโมง แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง

ความสำคัญสูง : ตอบสนองภายใน 30 นาที แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

ความสำคัญสูงสุด : ตอบสนองทันที แก้ไขปัญหาทันที จนกว่าจะแล้วเสร็จรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
* ภาพรวมความพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ความสะดวกรวดเร็วในการรับแจ้งปัญหา
ความชำนาญและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
กริยามารยาท ในการติดต่อสื่อสาร
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม