ประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ของช่องสัญญาณ "@internet-RMUTL" ทางผู้จัดทำแบบสอบถามใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
เมื่อทำการประเมินแล้ว ให้คลิ๊กที่ "ส่ง" ด้านล่างสุดของจอ
 
ขอบคุณครับ

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 8 ข้อ

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
* ประเภทบุคลากร
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
* เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
* ท่านเคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ "@internet-RMUTL" หรือไม่
กรุณาเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม (อาจมีหลายคำตอบ)

ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและคำแนะนำอื่น ๆ 
ควรมีการเพิ่มเติมจุดให้บริการ บริเวณ/อาคาร ใดบ้าง เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ