image_pdfimage_print

บุคลากรกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

images
ดร.ประเสริฐ ลือโขง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1933
Email : prasert@rmutl.ac.th
images (6)
นายประเสริฐ เทพภาพ
ตำแหน่ง : วิศวกรเครือข่าย 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1615
Email : teppap@rmutl.ac.th
images (7)
นายทนงศักดิ์ แสนใจพรม
ตำแหน่ง : บริการเครือข่าย 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1612
Email : kar@rmutl.ac.th

เขตพื้นที่ส่วนกลาง เชียงใหม่

images (1)
นายวุฒิชัย มณีกุล 
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1618
Email : wuttichai_ma@rmutl.ac.th
images (5)
นายอนุสรณ์ วงค์แปง 
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5434-2547 ต่อ 265 
Email : anusorn_wing@rmutl.ac.th
images (2)
นายจรัสพงษ์ หีบทอง
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1612
Email : jaruspong_he55@rmutl.ac.th
images (3)
นายธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1678
Email : munthon@rmutl.ac.th
images (4)
นายทศพล อวดห้าว
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1611
Email : td_kai@rmutl.ac.th

เขตพื้นที่ ตาก

3
นายปรีชา พูลรอดแก้ว
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ :  ต่อ 
Email : preecha@rmutl.ac.th
4
นายสุปกิจ ศรีเผือก
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ :  ต่อ
Email : it_harem@rmutl.ac.th

เขตพื้นที่ พิษณุโลก

2
นายคงกช กาบจันทร์ 
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5529-8438 ต่อ 1172-3
Email : anupong_ping@rmutl.ac.th

เขตพื้นที่ เชียงราย

images11
นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5372-3979 ต่อ 1142   
Email : nuntiya@rmutl.ac.th
images111
นายกฤษณะ เขื่อนเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5372-3979 ต่อ 1142   
Email : gorilla22@rmutl.ac.th
imag
นายคมกฤต ปัญญาติ๊บ
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5389-2780 ต่อ 1678
Email : komkrit_pa@rmutl.ac.th

เขตพื้นที่ ลำปาง

images
นายสุรินทร์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ช่างทางด้านระบบสื่อสาร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5434-2547 ต่อ 265 
Email : surin@rmutl.ac.th

เขตพื้นที่ น่าน