maintain

image_pdfimage_print

แจ้งกำหนดการปิดระบบ…ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย @ Internet-RMUTL @ AIS-wifi วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

อ้างถึง ข่าวประกาศจาก uninet มีใจความว่า เนื่องจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom จะดำเนินการอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ router ส่วนของวงจรภายในประเทศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 02.00 น. – 07.00 น. จะทำให้สมาชิกเครือข่ายที่ใช้งานผ่านวงจรภายในประเทศ ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเข้ากับ Uninet ไม่สามารถใช้ง...[Read More]

ข่าวฝากประกาศ บริษัท กสท. แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงการใช้งานระบบ @CAT_RMUTL ของเขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) ชั่วคราว เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น. ถึง 17.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน สมาชิกผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนาทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกำหนดการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้นได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้ 1.    ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2.    ระบบงาน ERP 3.    ระบบงาน MIS 4.    ระบบการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ OCS 5.    เว็บไซต์งานทะ...[Read More]

อ้างจากจดหมายเวียนจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) มีใจความดังนี้ เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องด้วยทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) จะมีการปรับปรุงระบบ Software ของอุปกรณ์ Router (Upgrade IOS) ตามโหนดต่างๆ  เพื่อรองรับการใช้งาน AS Number 4 bytes อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 – 1 มิถ...[Read More]

อ้างถึง จดหมายเวียนจาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) มีใจความดังนี้ เรียนสมาชิก UniNet เนื่องด้วยทางฝ่ายระบบเครือข่าย(NOC) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) จะดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่โหนดพญาไทในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น.  ซึ่งจะทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวสมาชิกอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายในช่วงเว...[Read More]

อ้างถึงจดหมายเวียน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีใจความดังนี้ เรียนสมาชิก UniNet เนื่องด้วยอุปกรณ์ Router Gateways ของเครือข่าย UniNet มีปัญหาขัดข้องเนื่องจากพบ IOS มีข้อผิดพลาด(Error Bug) อาจส่งผลกระทบการให้บริการกับสมาชิก ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จำเป็นต้องแก้ไขโดยด่วน จะดำเนินการแก้ไขในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวล...[Read More]

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ที่จ่ายสำรองกระแสไฟฟ้าให้กับห้องระบบเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน จึงขอปิดการให้บริการระบบเครือข่าย ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัย มา ณ ที่นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเพิ่มหน่วยความจำสำรอง (RAM) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเว็บไซต์/โฮสติงค์ จาก 4GB เป็น 8GB เพื่อให้สามารถรองรับภาระงานให้มากขึ้น และในครั้งนี้ได้ลดภาระในด้าน DNS โดยได้โอนย้ายระบบ DNS ไปยังเครื่องที่มีภาระโหลดน้อยกว่า (ทำหน้าที่เป็น DNS เครื่องที่ 2 ) ซึ่งจะช่วยลดภาระและเซสชั่นที่มีการเรียกใช้งานจากลูกข่ายจำนวนมาก โดยที่ DNS เครื่องที่ 2 นี้...[Read More]