image_pdfimage_print

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ  ผลิต  จัดหา  และพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยใช้สื่อข้อมูลที่หลากหลาย  กว้างไกล  และรวดเร็ว  บริหารและจัดการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายรูปแบบ  บริหารจัดการและให้บริการห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  ให้บริการค้นคว้าข้อมูล  ข่าวสารที่มีโครงข่ายทั่วโลก  เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  และประชาชน  พัฒนาฐานข้อมูลและพัฒนางานด้านวิทยบริการ  บริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่  ปฏิบัติงานร่วมกัน  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน เมษายน 2550

org_arit

รูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างเขตพื้นที่

basic-diagram