ไฟล์ โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับผู้ดูแลสารสนเทศ

image_pdfimage_print

สรุปผลประเมินโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับผู้ดูแลสารสนเทศ วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวน 21 ท่าน รายละเอียดดังนี้

1.             ผลการประเมินจากแบบสอบถามด้วยวิธีเลือกตัวเลือก (จำนวน 8 ข้อ 5 ตัวเลือก)

graph

2.             การประเมินจากแบบสอบถามด้วยวิธีกรอกความคิดเห็น (จำนวน 3 ข้อ )

2.1      ความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงเพิ่มเติมในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้

–                   ระยะเวลาในการบรรยายน้อยเกินไป

–                   วิทยากรควรอธิบายอย่างละเอียดและช้ากว่านี้

–                   เวลาที่ใช้ในการอบรมแต่ละเรื่อง ควรใช้เวลามากกว่านี้

–                   ช่วยเพิ่มอุปกรณ์ในการฝึกทดสอบให้มากกว่านี้

–                   ระยะเวลาในการบรรยายน้อยเกินไป

–                   ปรับปรุงเนื้อหาให้มากกว่านี้ และระยะเวลาในการอบรมน้อยไปหน่อยแต่ละหัวข้อควรใช้เวลาให้มากกว่านี้

–                   วิทยากรควรมีความพร้อมก่อนสอน การจัด present นำเสนอควรเสริมรูปภาพแสดงขั้นตอนเป็น step

–                   วิทยากรควรควบคุมชั้นเรียนให้ไปพร้อม ๆ กัน เพราะบางครั้งพูดเร็วไป ทำไม่ทัน

–                   หัวข้อในการอบรมน่าจะมีเวลามากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

–                   ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม

2.2      สิ่งที่ท่านพอใจในการอบรมครั้งนี้

–                   ละเอียดมากครับ อีกทั้ง lab ก็ ok work

–                   การจัดการหลักสูตร

–                   วิทยากรมีประสบการณ์และความสามารถ

–                   อาหารอร่อย ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้

–                   บุคลากรสำนักวิทยฯ , สถานที่

–                   บุคลากรสำนักวิทยฯ , สถานที่

–                   ได้ทราบเนื้อหา และระบบทำงานภายในองค์กร และทำความเข้าใจการทำงานแต่ละระบบในองค์กร

2.3      ความคิดเห็นอื่น ๆ

–                   Good job

–                   ดีแล้วครับ

–                   ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ในครั้งนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากที่นี่ครับ

*** ไฟล์กำลังจะเพิ่มให้ครับ

Leave a Reply