การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา


มทร.ล้านนาประกอบไปด้วยเขตพื้นที่

  • ภาคพายัพ เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • เชียงราย
  • น่าน
  • ตาก
  • พิษณุโลก
  • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โดยรูปแบบการเชื่อมต่อจากเขตพื้นที่ทั้งหมด จะมีวงจรเชื่อมต่อและออกสู่อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์กลาง (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่)

 

แก้ไขล่าสุด:
2015-05-12 03:44
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (6 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.